Popis kostela sv. Bartoloměje

Kostel sv. Bartoloměje je původně sakrální renesanční stavba z 80. let 16. stol. s pozdně barokními úpravami z poloviny 18. stol. Jedná se o jednolodní středověký kostel s pětiboce uzavřeným presbytářem, k jehož východní straně přiléhá hranolová věž, která ve vyšších patrech mění čtvercový půdorys v osmiboký. Objekt kostela je umístěn v uzavřeném areálu, který tvoří ještě původní menší hřbitov s 18 -ti náhrobky, jedním pamětním křížem a ohradní kamennou zdí. Na jihozápadní straně navazuje na areál kostela objekt fary. Celý areál kostela je od r. 2000 veden v seznamu kulturních památek pod č. rejstř. 5-5872.

Objekt kostela sv. Bartoloměje byl v průběhu let a slohových období upravován až do dnešní podoby.  Především jde o přestavbu věže, kdy její část byla přestavena z původní čtyřhranné na pravidelnou osmibokou, v barokním slohu s typickou cibulovitou kopulí báně věže (přesnou dataci přestavby se nepodařilo určit, ale zřejmě pochází z období výstavby sakrálních staveb v okolních sídlech). Poslední významnou slohovou úpravou je klasicistní přestavba interiéru s doplněním a rozšířením ploch hlavních okenních výplní. Úpravou fasády v 60.letech 20.století (nevhodná technologie) došlo k postupné degradaci většiny vnějších omítek, které jsou k dnešnímu dni zcela vyžilé a jejich obnova je základem celého projektu, stejně jako obnova oplechování báně věže.

Pro město Velký Šenov je stavba kostela sv. Bartoloměje jediným památkové chráněným objektem na jeho území a z hlediska jeho potřeb je revitalizace celého areálu jednoznačnou prioritou. Kostel sv. Bartoloměje je hlavní dominantou obce a jedním z center společensko-kulturního života města. Kostel sv. Bartoloměje je nejstarší stavbou na území města, datování jeho vzniku je možno vysledovat k roku 1577. Jedná se o původně renesanční stavbu se zachováním všech jejích základních atributů do dnešních dnů. V období baroka došlo k přestavbě věže (původně čtyřboká byla přestavěna na osmibokou s novou bání věže). Poslední úpravy objektu, které se dotkly především interiérů, pocházejí z klasicistního období.

Stavba kostela sv. Bartoloměje reprezentuje kombinaci několika významných stavebních slohů a jako celek je výjimečná a pro urbanismus města Velký Šenov jako sídla je nenahraditelná a nezastupitelná.

Stavba kostela je původně renesanční stavba, která prošla pouze dílčí přestavbou v dalších obdobích a v současnosti stojí kostel s původní lodí a má pouze přistavěnou barokní věž, což je z pohledu architektury unikát, protože se většinou stavěly kostely nové. Další zajímavostí je, že se jedná  jeden z nejstarších kostelů v severních Čechách. Většina kostelů v sousedních městech a obcích i vzdálenějších lokalitách pochází z období baroka někdy ze 17. století či spíše 18. století, kostel sv. Bartoloměje je o několik staletí starší.